พระวิศวกรรมนั้นถือเป็นเทพ “ชั้นผู้ใหญ่” ที่สถิตย์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์ และเป็นบริวารของพระอินทร์อีกทีหนึ่ง มีชื่ออยู่หลากหลายตามประสาของเทพ ทั้งพระวิษณุกรรม พระวิศวกรรมา พระวิสสุกรรม วิศวกรรมัน พระเวสสุกรรม หรือ พระเพชฉลูกรรม ซึ่งชื่อทั้งหมดที่ว่ามานั้นสามารถแปลความหมายได้ว่า “ผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่าง” พระวิษณุกรรม หรือพระวิศวกรรม เป็นคุรุเทพองค์หนึ่งของทั้งศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ เป็นเทพแห่งงานช่างทุกแขนง ทั้งงานช่างฝีมือ การประดิษฐ์ วิศวกรรม ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม หัตถศิลป์ ประติมากรรม นาฎศิลป์ และดุริยศิลป์ พระองค์เป็นนายช่างใหญ่ของพระอินทร์” เพื่อสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งของ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น ทั้งบนสวรรค์และในโลกมนุษย์ และเป็นผู้นำวิชาช่างมาสอนแก่มนุษยชาติ พระวิศณุกรรมรับเทวโองการต่าง ๆ จากพระอินทร์ เพื่อสร้าง อุปกรณ์ สิ่งของ อาคาร ต่าง ๆ มากมาย และเป็นผู้นำวิชาช่าง ความรู้ต่าง ๆ มาสอนแก่มนุษย์…

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

Show sidebar